Obchodní podmínky


verze 1.0 účinná od 1.11.2021 

Společnost Workoholio software s.r.o., IČ 10765981, sídlem Bašty 413/2, Brno-město, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 122730 (dále jen „Poskytovatel”),

Kontaktní údaje: 

E-mail: [email protected]

1. Úvodní ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky podrobně upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“) při užívání portálu Workoholio (dále jen „portál Workoholio“), který je webovou aplikací slouží zejména ke zprostředkování pracovních příležitostí pro umístění pracovníků nebo zhotovení děl či jiný způsob poskytování služeb mezi podnikateli; portál Workoholio si klade za cíl spojovat podnikatele hledající prostřednictvím portálu Workoholio vhodné partnery pro výkon činností při svém podnikání a podnikatele aktivně nabízející své služby.
   
 2. Návrh Poskytovatele k uzavření smlouvy o užívání portálu Workoholio není určen pro spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
   
 3. Smlouvou se v těchto obchodních podmínkách rozumí licenční smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní dle bodu 3/1 těchto podmínek; v takovém případě listinná smlouva neexistuje, což však nemá vliv na existenci smluvního vztahu a závaznost těchto obchodních podmínek.  
   
 4. Nabyvatel bere na vědomí, že činnost Poskytovatele v rámci portálu Workoholio není činností agentury práce či zprostředkováním zaměstnání ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Případné smluvní ošetření týkající se nabízené práce tak bude vždy řešeno mezi Nabyvateli, nikoliv s Poskytovatelem.
   
 5. Portál Workoholio, je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k portálu Workoholio podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží Poskytovateli. Tato smlouva neuděluje Nabyvateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.

2. Předmět smlouvy 

 1. Poskytovatel smlouvou uzavřenou v souladu s článkem 3 těchto obchodních podmínek poskytuje Nabyvateli oprávnění k užívání portálu Workoholio a Cloudu v rozsahu a způsobem definovaným níže a Nabyvatel se zavazuje platit za poskytnutí tohoto oprávnění k užívání stanovenou cenu a dodržovat další povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami. 

3. Uzavření smlouvy 

 1. Smlouva se uzavírá prostřednictvím internetového portálu app.workohol.io (dále jen „webové rozhraní“), prostřednictvím kterého dojde k uzavření smlouvy a vytvoření uživatelského účtu Nabyvatele. Obsahem smlouvy jsou také tyto obchodní podmínky ve verzi účinné k okamžiku uzavření smlouvy.
   
 2. Nabyvatel je povinen při registraci ve webovém rozhraní uvádět pravdivé údaje, přičemž nepravdivost údajů může být důvodem pro výpověď smluvního vztahu. Nabyvatel je povinen zajistit ochranu přístupových údajů k uživatelskému účtu a nese z toho plynoucí odpovědnost. 
   
 3. Každý Nabyvatel může mít nejvýše jeden účet portálu Workoholio na jedno IČ.

4. Předmět a rozsah užívání 

 1. Portál Workoholio existuje v jedné licenční verzi, přičemž dle zvoleného balíčku se liší rozsah práv Nabyvatele v portálu Workoholio (balíček tedy představuje rozsah funkcí v portálu, případně počet úkonů, které může Nabyvatel provést), přičemž přehled aktuálních tarifů, jejich obsahu a ceny je dostupný na stránkách www.workohol.io nebo ve webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit obsah jednotlivých balíčků, přičemž se o takové obsahové změně zavazuje informovat Nabyvatele před účinností takové změny.
   
 2. Balíček se aktivuje vždy v profilu Nabyvatele, přičemž jej lze aktivovat nejméně na dobu 3 měsíců. Po uplynutí těchto 3 měsíců se balíček automaticky prodlužuje o další období 3 měsíců. Pokud Nabyvatel aktivoval balíček na jinou dobu, prodlužuje se po uplynutí této doby balíček automaticky o stejnou dobu.
   
 3. Oprávnění Nabyvatele a licence k užití portálu Workoholio se poskytuje po dobu trvání smluvního vztahu.  Licence se uděluje jako nevýlučná, územně neomezená a nepřevoditelná na další osobu. Poskytovatel je oprávněn v budoucnu zpřístupňovat nové funkce portálu Workoholio, a to i samostatně hrazené a fungující.

  a) Nabyvatel není oprávněn užívat systém Workoholio jiným způsobem a v jiném rozsahu než stanoveném těmito obchodními podmínkami a jak to vyplývá z povahy smluvního vztahu a systému Workoholio, zejména pak Nabyvatel není oprávněn systém Workoholio zneužívat, rozmnožovat, kopírovat, poškozovat, či se o to pokoušet. 
   
 4. Nabyvatel je oprávněn v rámci jemu poskytnuté licence systému Workoholio tuto poskytovat třetím osobám či jim umožnit užívání systému Workoholio. Odpovědnost nabyvatele tím není dotčena. 

5. Cena a platební podmínky 

 1. Za užívání portálu Workoholio je Nabyvatel povinen hradit odměnu stanovenou ceníkem Poskytovatele, který je zveřejněn mj. ve webovém rozhraní portálu Workoholio, odvíjí se dle zvolené balíčku a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
   
 2. Zúčtovací období je stanoveno délkou, na kterou je aktivován balíček. Nabyvatel je povinen hradit plnou výši odměny dle ceny zvoleného „balíčku“ tak, jak je sjednána při jeho aktivaci. 
   
 3. Odměna bude hrazena vždy dopředu, a to za období aktivace balíčku (dále jen „předplatné“), typicky 3 měsíce nebo 1 rok. Odměna je splatná na základě zálohové faktury vystavené po doručení požadavku na aktivaci balíčku a zaslané na e-mail uživatele uvedený při uzavření smlouvy ve webovém rozhraní. Po uhrazení zálohové faktury bude vystaven daňový doklad, přičemž balíček bude aktivní po dobu sjednanou v objednávce, a to vždy od data aktivace balíčku.
   
 4. V případě automatické prolongance dle bodu 4/2 bude vystavena 14 dní před koncem předplatného faktura na následující období.
   
 5. V případě prodlení s úhradou odměny je Poskytovatel oprávněn zablokovat přístup Nabyvatele do portálu Workoholio, a to až do uhrazení dlužné částky.

6. Ostatní ujednání

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost portálu Workoholio v rozsahu 98 % času v každém měsíci. Nedostupností není, pokud portál Workoholio není funkční 
  - při údržbě systému oznámené Nabyvateli nejpozději 2 pracovní dny předem,
  - v důsledku překážky, která vznikla nezávisle na vůli a poměrech Poskytovatele, za kterou se považuje mimo jiné též výpadek na straně poskytovatele serverhostingových služeb, u něhož je provozován portál Workoholio. 
   
 2. Poskytovatel nijak neodpovídá za data obsažená v portálu Workoholio, nýbrž pouze za jeho dostupnost v souladu s předchozím bodem. Nabyvatel nese sám odpovědnost za použití portálu Workoholio a obsah jeho výstupů; jejich správnost Poskytovatel nezaručuje. 
   
 3. Pro případ, že Nabyvateli vznikne škoda, za kterou Poskytovatel odpovídá v důsledku porušení svých povinností podle smlouvy, sjednává se omezení nároku na náhradu takové škody v souhrnu za všechny nároky Nabyvatele vůči Poskytovateli na náhradu škody na částku ve výši měsíční odměny, kterou Nabyvatel uhradil Poskytovateli v zúčtovacím období, kdy došlo k porušení povinností Poskytovatele. 

7. Ochrana vkládaných informací 

 1. Poskytovatel se zavazuje chránit obsah vložený Nabyvatelem, zacházet s tímto obsahem jako s důvěrným a bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele tento obsah nevyužít ani pro sebe ani neprozradit, nesdělit ani nezpřístupnit žádné třetí osobě, vyjma případů, kdy:

  a) takovéto poskytnutí informací je požadováno zákonem nebo na základě zákona vydaným rozhodnutím orgánu veřejné moci     oprávněného takovou povinnost uložit; nebo 

  b) takové informace se později staly veřejně dostupnými z důvodů jiných, než je porušení závazků zde stanovených (např. jedná se o údaje uvedené v inzerátu vystaveném v portálu Workoholio Nabyvatelem); nebo 

  c) jde o sdělení informace Poskytovatelem pro účely ochrany svých práv a oprávněných zájmů v rozhodčím řízení, v soudním řízení nebo v řízení u orgánů veřejné správy. 

8. Trvání smluvního vztahu 

 1. Smluvní vztah založený licenční smlouvou se uzavírá na dobu neurčitou. 
   
 2. K ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy dochází okamžikem, kdy bude splněna kterákoli z následujících podmínek: 

  a) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy z důvodu zjištění, že údaje uvedené o Nabyvateli v registračním formuláři, které Poskytovatel v registračním formuláři označuje jako povinné, nejsou pravdivé nebo byly užity neoprávněně; 

  b) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy pro porušení kterékoli povinnosti dle obchodních podmínek; nebo

  c) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy pro hrubé či opakované porušení kterékoli povinnosti dle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. 

  V případě výpovědi dle tohoto bodu, bude prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď, ukončen smluvní vztah a smazán účet Nabyvatele. 
   
 3. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smluvní vztah založený touto smlouvou výpovědí bez udání důvodu, přičemž výpověď musí být doručena nejpozději 10 dnů před koncem fakturačního období, jinak se má za to, že výpověď byla druhé straně doručena v následujícím fakturačním období. Po skončení fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně, bude systém uveden do režimu náhledu bez možnosti úhrady a po uplynutí tří měsíců od uvedení systému Workoholio do režimu náhledu dojde k ukončení smluvního vztahu.
   
 4. Smluvní vztah založený touto smlouvou končí také tehdy, jestliže Nabyvatel vyjádří nesouhlas s novými obchodními podmínkami v souladu s článkem 9/3; v takovém případě končí smluvní vztah dnem účinnosti nových obchodních podmínek, přičemž Poskytovatel není povinen vracet Nabyvateli již obdržené plnění, s čímž Nabyvatel výslovně souhlasí.
   
 5. Dnem následujícím po posledním dni rozhodném pro ukončení trvání smluvního vztahu dojde ke zrušení uživatelského účtu Nabyvatele. 
   
 6. Smluvní strany sjednávají, že případné přeplatky vzniklé na odměně či v důsledku skončení smluvního vztahu nevyužitá předplacená odměna se nevrací. 

9. Zpracování osobních údajů 

 1. Tato smlouva je zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů mezi správcem osobních údajů (Nabyvatelem) a zpracovatelem osobních údajů (Poskytovatelem), s tím, že jsou zde již zapracovány též náležitosti ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku smlouvy splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.
   
 2. Poskytovatel bude zpracovávat veškeré osobní údaje, které nabyvatel uloží v rámci užívání počítačového programu na server či servery dle čl. II. této smlouvy, tj. zejména údaje o kontaktní osobě Nabyvatele (jméno, příjmení, telefon, e-mail, apod.) a dále údaje zadané Nabyvatelem do portálu či údaje statistické o využívání portálu (počet přihlášení, doba strávená v portálu, atd.).
   
 3. Doba trvání zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu tohoto článku smlouvy odpovídá době trvání této smlouvy jako celku, tzn. i smlouva o zpracování osobních údajů se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena způsoby upravenými níže a v příslušných právních předpisech.
   
 4. Strany shodně konstatují, že zpracování osobních údajů Poskytovatelem bude probíhat výlučně za účelem umožnění nabyvateli užívat portál Workoholio ve smyslu této smlouvy. Portál Workoholio má přitom Nabyvatel zájem užívat pouze za účelem hledání vhodných partnerů pro výkon činností při svém podnikání a/nebo nabízení svých služeb.
   
 5. Nabyvatel tímto pověřuje Poskytovatele zpracováváním osobních údajů ve smyslu tohoto článku smlouvy. 
   
 6. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů v souladu s tímto článkem smlouvy zavazuje:

  a) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem dle tohoto článku smlouvy a způsobem v tomto článku smlouvy stanoveném,

  b) přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů dle předchozího písm. a) a odpovídají s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,

  c) zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s touto smlouvou, GDPR, příslušnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy,

  d)po skončení trvání této smlouvy veškeré zpracovávané osobní údaje předat nabyvateli jako správci osobních údajů, vymazat veškeré jejich případně existující kopie a nenávratně zlikvidovat osobní údaje, které po předání zůstanou na serveru či serverech dle čl. II. této smlouvy.
   
 7. Při stanovení technických a organizačních opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů se Poskytovatel zavazuje:
  - posuzovat rizika vyplývající ze zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
  - zabránit neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, jakož i neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje,
  - přijmout opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, veškerá opatření dle tohoto bodu smlouvy se však vztahují toliko k osobám, kterým přístup a zpracovávání osobních údajů umožní ve smyslu této smlouvy Poskytovatel, nikoliv k osobám, jimž přístup k osobním údajům umožní přímo či nepřímo samotný nabyvatel.
   
 8. Při zpracovávání osobních údajů, které probíhá automatizovaně, se Poskytovatel zavazuje:
  - zpracovávat všechny informace a osobní údaje v souladu s požadavky systému managementu bezpečnosti informací,

  - zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.
   
 9. Poskytovatel (resp. jeho zaměstnanci či jiné jím pověřené osoby) je oprávněn nahlížet do údajů, které jsou zpracovávány v souladu s touto smlouvou, a tyto neautomatizovaně zpracovávat, pouze za účelem:

  - odstranění vady počítačového programu, kdy Poskytovatel nahlédne do údajů výlučně za účelem jejího odstranění, nebo

  - poskytováním uživatelské podpory
   
 10. Strany této smlouvy se vzájemně zavazují poskytovat si při zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem veškerou součinnost potřebnou k naplnění požadavků stanovených touto smlouvou, GDPR, příslušnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. Závazek součinnosti dle předchozí věty přitom zahrnuje též povinnost Poskytovatele být nabyvateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění nabyvatelovi povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů. Stejně tak se Poskytovatel zavazuje být nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů. K podobné součinnosti se pak zavazuje též Nabyvatel ve vztahu k Poskytovateli.
   
 11. Nabyvatel uděluje Poskytovateli výslovné písemné povolení ve smyslu čl. 28 odst. 2 GDPR k zapojení třetích osob za účelem provozování serverů dle bodu 7.4. této smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné ve webovém rozhraní při uzavírání smlouvy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem a rovněž na webových stránkách www.workohol.io a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce. Obě smluvní strany měly možnost se s jejich textem seznámit před uzavřením smlouvy. 
   
 2. V neupravených otázkách se použije české právo. Užití obchodních podmínek Nabyvatele je vyloučeno. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se necítí býti vůči druhé smluvní straně ve slabším postavení. Současně obě smluvní strany prohlašují, že měly reálnou možnost ovlivnit obsah práv a povinnosti plynoucích jim z tohoto smluvního vztahu. 
   
 3. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky i ceník průběžně novelizovat, a to i nahrazením novými obchodními podmínkami či zcela novým ceníkem. Nové znění obchodních podmínek nebo cen Poskytovatel zveřejní nejpozději 15 dnů před nabytím jejich účinnosti ve webovém rozhraní a ve stejné lhůtě informuje Nabyvatele elektronickou poštou. Nabyvatel je povinen se s novým zněním obchodních podmínek a cenami seznámit s tím, že pokud neprojeví nejpozději poslední den účinnosti stávajících obchodních podmínek vůči Poskytovateli výslovný nesouhlas s novým zněním obchodních podmínek a užívá-li portál Workoholio nadále, považují se nové obchodní podmínky za oboustranně schválené a účinné ode dne určeného v příslušném oznámení o účinnosti nových obchodních podmínek. V případě změny cen je tato změna účinná následujícího předplatného. Tato ustanovení se vztahuje i na změnu balíčků portálu Workoholio s tím, že Poskytovatel je povinen současně informovat Nabyvatele o tom, ve které nové variantě balíčku bude smluvní vztah s konkrétním Nabyvatelem pokračovat. 
   
 4. Případná neplatnost některého ujednání těchto obchodních podmínek, které lze od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane. 
   
 5. Poskytovatel je oprávněn vést veškerou komunikaci s Nabyvatelem prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu, kterou Nabyvatel zadá ve webovém rozhraní a za jejíž správnost Nabyvatel odpovídá a Nabyvatel také garantuje, že pokud zastupuje právnickou osobu, má oprávnění za ní jednat.